Hovedside
 Om oss
 Produkter
 Informasjon
     Hygiene
     Arv og skifte
     Transport
     Blanketter
     Statistikk
     Merverdiavgift
 Kontakt oss
 Linker
NETTBUTIKK
Brukernavn
Passord
   
Nyheter
Vi har nå fått inn etuier for kort og gravferdsdokumenter, samt sokkel og eske for donasjoner. Logg deg inn på vår netthandel for mer informasjon
 
Merverdiavgift

Hovedprinsippet ved beregning av merverdiavgift for henholdsvis varer og tjenester, og eksempler på dette:

Merverdiavgift er en alminnelig omsetningsavgift til staten. Avgiften skal betales av næringsdrivende som har omsetning av varer og tjenester, med visse unntak. 

Når det er tale om beregning av merverdiavgift, har ordene ”vare” og ”tjeneste” en videre betydning enn i vanlig språkbruk.


Unntak for enkelte tjenester
Fra 1. juli 2001 er det generell avgiftsplikt også for omsetning av tjenester (merverdiavgiftsreformen 2001). Eksempler på tjenester som er avgiftspliktige er håndverker- og reparasjonstjenester, konsulenttjenester, advokattjenester, reklametjenester, transport, eiendomsmegling, arbeidsformidling, servering og skjønnhetspleie.

Tjenester som er unntatt avgiftsplikt er:

·        helsetjenester

·        sosialtjenester

·        kultur og underholdning

·        finansielle tjenester

·        personbefordring

·        visse reiselivstjenester samt guidetjenester

·        undervisning

·        lotterier

·        offentlig myndighetsutøvelse

·        seremonielle tjenester ved begravelser og bisettelser

·        foreningskontingenter


Regler som gjelder gravferdsbransjen

Begravelsesbyråene er på samme måte som andre næringsdrivende registreringspliktig for omsetning av varer, jfr. merverdiavgiftsloven § 27 jf. § 13 første ledd. Det skal derfor beregnes avgift ved omsetning av alle varer, som for eksempel kister, urner, emballasje for urner, tepper, svøp, gravmonumenter og takke- og innbydelseskort. Når det gjelder trykte salmer, er det antatt at gravferdssalmer ikke går inn under avgiftsfritaket for bøker. 

Vedr. forslag til merverdiavgiftsreformen har Departementet helt generelt foreslått å videreføre gjeldende rett med hensyn til tjenester som ytes i forbindelse med begravelser, og la fram forslag om at seremonielle tjenester fortsatt unntas. Dette ble også vedtatt av Stortinget, og den nye lovbestemmelse trådte i kraft 01.07.2001. 

Det skal beregnes avgift ved omsetning av tjenester som gjelder varer eller fast eiendom, herunder gravsteinsinnskripsjon, dekormaling og pynting i kirker og kapell. Videre foreligger det avgiftsplikt for oppdrag med formidling av varetransporttjenester og av annonser, samt distribusjon av kort, jfr. merverdiavgiftsloven § 13 annet ledd. 

Som det fremgår ovenfor inneholder merverdiavgiftslovens §5 b, første ledd, nr. 8 et unntak for gravferdsbransjen for følgende tjenester: ” Seremonielle tjenester som ytes i forbindelse med begravelser og bisettelser.” Med unntak menes at virksomheten helt holdes utenfor  avgiftsområdet. 

Det ny-formulerte unntaket medfører at ulike formidlingsoppdrag knyttet til seremonien i kapellet eller kirken, som for eksempel å sørge for prest, organist, musikk mv., fortsatt vil være unntatt fra avgiftsplikt. Dette vil også gjelde tjenester som stell, nedlegging og bæring av avdøde og tjenester knyttet til utstedelse av papirer og dokumenter vedrørende dødsfallet. Unntaket vil også omfatte byråets oppdrag med transport av avdøde eller formidling av slik transport, samt pakking og forsendelse av urner etter bisettelsen. Begravelsesbyråenes transporttjenester av pårørende eller formidling av slike tjenester vil også være omfattet av unntaket. Transportoppdrag i nær tilknytning til begravelse og bisettelse anses i denne sammenheng som en seremoniell tjeneste. 

Begravelsesbyråene vil for den avgiftspliktige delen av virksomheten ha fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelser til bruk i virksomheten i henhold til merverdiavgiftsloven § 21. Det følger av samme bestemmelse at begravelsesbyråene ikke kan fradragsføre inngående merverdiavgift på anskaffelser til den delen av virksomheten som omfattes av unntaket. Ved fellesanskaffelser til delt virksomhet, vil merverdiavgiftsloven § 23 som fastslår at inngående merverdiavgift skal fordeles forholdsmessig etter antatt bruk i den avgiftspliktige delen av virksomheten, komme til anvendelse. 

Dette siste har det vært noe usikkerhet om i det siste, da formuleringen lett kan tolkes som en endring – slik at det for eksempel ikke lenger skulle være fradragsrett for inngående merverdiavgift ved kjøp av begravelsesbil. Dette anses nå avgjort, da det foreligger en uttalelse i brev av 02.10.2001 fra Finansdepartementet, der det henvises til et tidligere vedtak av samme departement av 14.10.1969 der det innrømmes rett til fradrag for inngående avgift, selv for den del av virksomheten som er unntatt fra å beregne merverdiavgift av omsetningen. Departementet fastslår i sitt brev av 02.10.2001 at vedtaket fra 1969 må anses som en forskrift, og at den fortsatt gjelder. Dette innebærer fortsatt rett til fradrag for den del av virksomheten som omfattes av unntaket, som for eksempel fradrag for inngående merverdiavgift ved anskaffelse av begravelsesbiler.

Nedenfor er tatt inn følgende dokumenter vedr. merverdiavgift i gravferdsbransjen, som er benyttet til informasjon og opplæring av HSH/BFN-medlemmer:

- Begravelsesbyråer og merverdiavgift.
  
Utarbeidet på oppdrag av HSH av adv. Trond-Erik Andersen.
  Vedlegg til Oppdatert nr 6-09.

- Merverdiavgift i gravferdsbransjen.
  Utarbeidet av Magnus Frosterød 29.04.2015.
 

Sider i PDF-format kan kun leses av programmet Acrobat Reader, som kan lastes ned ved å trykke på knappen nedenfor, merket "Acrobat Reader".

Last ned programmet:   Acrobat Reader 

Gå tilbake til hovedsiden.

 

Bentzen Utstyr As, Solgaard Skog 4, 1599 Moss
Reg.nr. i Foretaksregisteret: 990 718 342 MVA
tlf.: 6925 1445 - telefaks: 6925 3387 - Send oss e-post